27 - 9 - 2020
Τυπογραφικά

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έντυπα μικρού και μεγάλου προϋπολογισμού, με την ίδια σοβαρότητα κι ενθουσιασμό.

Διαφ. έντυπα, Φυλλάδια
Μπλοκ, Τιμολόγια
Κάρτες, Επιστολόχαρτα, Φάκελοι
Κατάλογοι, Folder
Λογότυπα, Αφίσες
Κάρτες Χριστ/νων,  Ημερολόγια
Καταχωρήσεις, Διαφ. φωτογραφία
Εκδόσεις, Web design
Διαφημιστικά δώρα